Krótki wstęp...

     Poniżej, krótko zostaną scharateryzowane najważniejsze prace geodezyjne jakie oferuje firma GEO-DETA. Opis prac ma pomóc w wyborze i zakwalifikowaniu danego zlecenia. Oczywiście nie sposób jest opisać wszystkie problemy i zadania związane z geodezją ale te najbardziej powszechne zostały tutaj wymienione. Jeżeli nie jesteś do końca pewien czy dobrze trafiłeś, opisz swój problem w formularzu na dole strony i wyślij do nas, a na pewno postaramy się pomóc...

Tyczenie obiektów budowlanych

     Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Krótko mówiąc chodzi o przeniesienie zamierzeń projektowych w realia świata rzeczywistego. Geodeta wyznacza te obiekty w terenie.

Inwentaryzacje powykonawcze

     Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Zatem pomiary powykonawcze obejmują inwentaryzację nowo ułożonych przewodów podziemnych wraz z armaturą oraz inwentaryzację budynków i budowli.

Inwentaryzacje architektoniczne

     W projektowaniu budownictwa ogólnego potrzebne są przestrzenne wymiary istniejących budynków i obiektów towarzyszących, odległości między nimi, a w obiektach zabytkowych - rzuty, przekroje oraz kształt, rozmieszczenie i wymiary detali. Celem inwentaryzacji architektonicznych jest zbudowanie jak najwierniejszego modelu geometrycznego, na podstawie którego możlwe byłoby ich wierne odtworzenie. W wyniku pomiarów powstają następujące rysunki: rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje poprzeczne, widoki elewacji i ścian wewnętrznych, rzuty poziome sufitów, sklepień, więźby dachowej i podłóg.

Podziały nieruchomości

     Celem podziału geodezyjnego (fizycznego) określonej działki gruntu (nieruchomości gruntowej) jest ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch albo większej liczby działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela (użytkownika wieczystego), aby mogły w przyszłości, po ich prawnym zbyciu innym osobom, stanowić odrębne nieruchomości gruntowe. Podziałowi geodezyjnemu podlegają tylko nieruchomości gruntowe i budynkowe.

Wznowienia znaków granicznych

     Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio (w sposób prawny), mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego. Wznowienie przebiegu granicy polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej, posiadającej moc dowodową przy ustalaniu granic. Granice prawne powstają w wyniku następujących postępowań: rozgraniczenie nieruchomości, podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, scalenie i wymiana gruntów. Wznowieniu mogą więc podlegać znaki graniczne wcześniej ustalone w jednym z w/w procesów geodezyjno-prawnych.

Wyznaczenie punktów granicznych

     Z wyznaczaniem punktów granicznych mamy do czynienia w przypadku granic funkcjonujących w ewidencji gruntów i budynków, posiadających charakter rejestrowy, określonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków ( np w trybie dekretu z 1955r.). Nie dotyczy ono granic wynikających ze stanu prawnego nieruchomości.

Rozgraniczenia nieruchomości

     Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu (a nie przyjęcie) ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenie nieruchomości może być dokonane w trybie administracyjnym lub sądowym. W trybie administracyjnym rozgraniczenia dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rozgraniczenie nieruchomości następuje na wniosek strony lub z urzędu.

Mapy do celów prawnych

     Czynnościom prawnym dotyczącym sprzedaży, użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, uwłaszczenia, wywłaszczenia, zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej itp. towarzyszy potrzeba sporządzania różnego rodzaju dokumentacji do celów prawnych. Mapa do celów prawnych przedstawia istniejące i projektowane granice nieruchomości i wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierająca odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Badanie stanu prawnego nieruchomości

     Badanie stanu prawnego nieruchomości polega na:

  • ustaleniu czy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą (kw), zbiór dokumentów (ZD) lub dawną księgę hipoteczną (KH),
  • uzyskaniu aktualnego wypisu z księgi wieczystej lub sporządzenia protokołu badania księgi wieczystej,
  • w przypadku braku w/w dokumentów na ustaleniu, czy istnieją inne dokumenty określające prawo własności np: akty nadania, akty własności ziemi, akty notarialne kupna-sprzedaży, prawomocne postanowienia sądowe, decyzje administracyjne itp.

Geodezyjna obsługa inwestycji

     Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezynych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Do rodzaju obiektów, przy budowie których wymagana jest taka obsługa, należy zaliczyć te obiekty, dla których wymagane jest ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

Pomiary obiektów wysmukłych

     Celem takich pomiarów jest sprawdzenie zgodności kształtu obiektu z jego oczekiwanymi cechami - mogą to być dane projektowe lub w inny sposób określone wymagania geometryczne. Niektóre normy budowlne wymuszają konieczność okresowego kontrolowania stanu geometrycznego obiektów ze względu na bezpieczeństwo ich pracy, a także bezpieczeństwo osób i urządzeń znajdujących się w jego otoczeniu. Do obiektów rutynowo podlegających okresowej kontroli należą m.in. kominy przemysłowe.

Badanie przemieszczeń i osiadań

     Na różnych etapach projektowania i budowy zachodzi potrzeba oceny stanu sił oddziałujących na obiekty, powodujących powstawanie naprężeń, które mogą doprowadzić do awarii, a czasem nawet katastrofy budowlanej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego utrzymywania wykonuje się czynności geodezyjne związane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu.

Obliczanie objętości mas ziemnych

     W zakres tych prac wchodzi obliczanie objętości wykopów i nasypów niezbędnych do wykonania przy budowie osiedli, zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych i innych tras inżynierskich, wyznaczanie objętości materiałów sypkich w ramach odbiorów robót ziemnych i inwentaryzacji surowców lub półfabrykatów przemysłowych (hutniczych, budowlanych), składowanych w formie zwałowisk itp.

Wektoryzacja obrazów rastrowych

     Mapa wektorowa (cyfrowa) może powstać również w wyniku digitalizacji. Digitalizacja z ekranu polega na ręcznym przerysowaniu rysunku mapy na pdstawie jej obrazu rastrowego, uzyskanego w procesie skanowania. Reasumując, możemy Waszą mapę w postaci analogowej (papierowej) przekształcić na postać cyfrową, która jest bardziej użyteczna i preferowana przez projektantów oraz architektów.

Skanowanie i kalibracja map

     Zapis rysunku mapy jaki tworzony jest w wyniku procesu skanowania, z zasady podzielony jest na arkusze. Układ współrzędnych jest indywidulny dla każdego rysunku. Po wprowadzeniu korekty geometrii - czyli ich kalibracji, z poszczególnych arkuszy tworzona jest ciągła mapa cyfrowa.

Opracowanie map wektorowych

    Wszystkie opracowania kartograficzne (mapy) w naszej firmie powstają również w formie cyfrowej. Podstawowe zalety tworzonych map cyfrowych to:

   - dokonywanie dowolnej liczby edycji ploterowych,

   - selekcja treści,

   - poprawa jakości,

   - łatwość przeskalowania,

   - bogate możliwości analiz, porównań i kontroli.

Tworzone mapy cyfrowe powstają w środowisku CAD w formatach: *.dwg i *.dxf

Doradztwo geodezyjno-prawne

    Jeżeli żadna usługa z powyższej listy wykonywanych prac geodezyjnych nie rozwiązuje Państwa probemu, w żadnym wypadku nie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie pomóc. Wręcz przeciwnie, w takim przypadku prosimy o opisanie problemu korzystając z formularza na stronie lub drogą telefoniczną. Jeśli zajdzie taka potrzeba to ustalimy ewentualny termin i miejsce spotkania, żeby dokładnie omówić problem i ewentualne warunki zlecenia.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz niezbędnej pomocy i rady,
Skontaktuj się z naszą firmą!
Odpwiemy na wszelkie Twoje pytania..
Adres:

tel.kom +48 505 626 605
34-326 Lipowa 6/2
Województwo Śląskie
Copyright by www.geo-deta.pl, All Rights reserved. 2011-2015 r.
Project and design by Shif | www.banery-zywiec.pl